Slowakisch

Milá kolegin(a, milý kolega,
srdec(ne Vás vítame na intranetovej stránke personálneho výboru. Tešíme sa, že ste nás našli. Personálny výbor zastupuje zaújmy nevedeckých pracovníkov univerzitnej kliniky.

Persnálny výbor dáva pozor, aby každé rozdielne chovanie voc(i zamestnancom kôli ich pôvodu, náboženstvu, národnosti a pôvodu politickému a odborovej c(innosti alebo názoru aj kôli ich rodu sa potlac(ilo. Stará sa o dodržovanie zákonných zmlúv (napr. tarifová zmluva a zákon práce). Toto robia na základe zastupitel(ského práva zamestnancov zeme Severnej Porýnii a Westfálska. Toto právo, ktoré nájdete na stránkovom liste, opisuje úlohy a povinnosti personálneho výboru. Ukazuje ale tiež nepriamo na to, c(ím sú personálnemu výboru zviazané ruky.

Personálný výbor sa podiela na následujúcich výkonoch: prijímania do zamestnania, predlžovania zamestnania, zarad(avania do platovej skupiny, prerad(ovania na iné miesto, žiadania o c(astý uväzok alebo o dovolenku, o záležitostiach racionalizácie, technológie a organizácie, pracovných plánov, nadc(asov, vytvárania pracovných miest, prepustenia z miest (dávania výpovedí), vypisovania miest, upomienky.

C(asto sa zamestnanci na nás obracajú, ked( už problémy a t(ažkosti sú velmi vážne. Sme tiež s „malými” vecami k vašej dispozícii a radi príjmeme vždy niejaké nové podnety. Pošlite nám správu, ked( chcete byt( prijatý do našeho mailového rozdelovac(a , aby sme vás mohli pravidelne informovat( o práci personálneho výboru. Môžete nám tiez poslat( vašu poštovu alebo privátnu adresu, aby sme vám mohli pravidelne posielat( správy.

Poznámka:
Takzvané “slobodné” sestry sú zastúpené personálnym výborom nezáväzným ženským liec(itelským obsadením tel. c( 2248 .Vedecky pracujúci sú zastúpený personálnym výborom pre vedecky pracujúcich. Tel.c(. 3670.